Pogoji in pravila uporabe

Uporaba spletnih strani, poslovnega paketa in ostalih podstrani podjetja MetaKocka d.o.o. je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili (v slikovni, v tekstovni, video in mobilni obliki), kot tudi uporaba vse vsebine prikazane na spletnih straneh povezanih s stranmi podjetja MetaKocka. S svojo registracijo, vplačilom dobroimetja ali sklenitvijo naročniškega razmerja izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem MetaKocka d.o.o. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Opredelitev pojmov

  • UPORABNIK je pravna oseba in vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo spletne strani in/ali informacijske sisteme podjetja MetaKocka d.o.o..
  • PONUDNIK je podjetje MetaKocka d.o.o., ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe poslovnega paketa MetaKocka in povezanih strani drugih ponudnikov.
  • PRODUKT so vse spletne strani podjetja, vključno s poslovnim programom in navodili.

Prijava

Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe.

Uporaba

Uporabnik sme uporabljati produkt – spletne strani ponudnika, storitve in podatke na njih – za namene, za katere je le-ta namenjen. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh – bodisi ročno bodisi programsko, “vdiranje v program”, ipd.

Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do produkta, dokler kršitev ni odpravljena.

Uporabniška podpora

Ponudnik zagotavlja uporabniško podporo uporabnikom podporo, ki zajema:

  • odpravo napak v delovanju programske opreme izvajalca,
  • pojasnila glede delovanja programa preko elektronske pošte na naslovu podpora@metakocka.si

Telefonska podpora, ki jo Ponudnik nudi Uporabniku je brezplačna. 

Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku vsakokrat čimprej sporočil odkrite napake v produktu ali podatkih na spletnih straneh ponudnika in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih del na strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v programu in podatkih odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programu ali podatkih nastala na strani uporabnika.

Plačilo in stroški uporabe produkta

Uporaba produkta je na voljo samo proti plačilu. Za uporabo funkcionalnosti produkta se mora uporabnik predhodno registrirati, strinjati s pravnimi pogoji in s tem skleniti naročniško razmerje s podjetjem MetaKocka d.o.o..

V času testnega obdobja (30 dni) je uporaba brezplačna in za uporabnika neobvezujoča.

V primeru sklenitve naročniške pogodbe je plačilo uporabe produkta določeno v pogojih izbranega paketa storitve.

V primeru predplačniškega razmerja za uporabo produkta, uporabnik pred uporabo posameznih funkcij programa vplača znesek po ceniku za uporabo produkta. Plačilo uporabe programa se lahko izvede z direktnim nakazilom na TRR ponudnika

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi le uspelo priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, legalen ali nelegalen (odločba sodišča, vlom, ipd.).

Ponudnik bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih ne bo v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkih ali zaradi razkritja le teh.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja na svojih spletnih straneh (in podstraneh), na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja podatke na ponudnikovih spletnih straneh na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na ponudnikovih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik se trudi na svojih spletnih straneh zagotoviti popolno tehnično delovanje. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani.

Končne določbe

Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike za brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove pogodbeno razmerje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ljubljana, 6. 2. 2012
Podjetje MetaKocka d.o.o.

Scroll to Top